فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:31898/ 37313	
تاريخ: 2/ 4/ 1386
اصلاح اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص)

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصلاحيه اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص) كه در جلسه مورخ 27/ 3/ 1386 هيئت وزيران تصويب شده است، براي اقدام معمول به پيوست ارسال مي­گردد.
پرويز داودي 
معاون اول رئيس جمهور

وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/ 3/ 1386 بنا به پيشنهاد شماره 5049 مورخ 15/ 2/ 1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
ماده (23) اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص)، موضوع تصويب­نامه شماره 124813/ت 36254 هـ مورخ 11/ 10/ 1385 به شرح زير اصلاح مي­گردد:
«ماده 23 ـ سال مالي شركت از اول مرداد هر سال شروع و در آخر تيرماه سال بعد خاتمه مي­يابد.»
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-