فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 28385/ 30/ 87
تاريخ:3/ 6/ 1387

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره51230/ 38680 مورخ 9/ 4/ 1387؛
اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
مصوب جلسه بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت هيئت وزيران، در جلسه مورخ 30/ 5/ 1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
بند (8) ماده (6) از اين جهت كه فركانس ارتش و نيروهاي مسلح را نيز در بر مي گيرد مغاير اصول 110 و 175 قانون اساسي شناخته شد.
محمد رضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-