فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        قانون تعيين تكليف نمايندگاني كه به علت غيبت از انجام وظايف وكالت بازمانده اند
مصوب 1360/08/24

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون نماينده اي كه بيش از يكصد ساعت متوالي يا در يك سال دويست و پنجاه ساعت غير متوالي از اوقات رسمي جلسات مجلس و كميسيون را بدون عذر موجه غيبت نمايد بدون حق استرداد در مهلت پانزده روز مستعفي شناخته خواهد شد . همچنين از تاريخ تصويب اين قانون نماينده اي كه به علت ناتواني جسمي و يا بيماري بيش از چهار ماه در يك سال غيبت موجه داشته باشد بنا به درخواست 30 نفر از نمايندگان و تصويب ( دو سوم ) از حضار صاحب رأي مجلس مبني بر عجز وي از ايفاي وظايف نمايندگي سمت نمايندگي خود را از دست خواهد داد .

تبصره 1 - تا يك هفته پس از اعلام رسمي مستعفي شناخته شدن نماينده اي ، در صورتي كه خود وي يا نماينده ديگري به غير موجه بودن غيبت اعتراض نمايد و آنرا كتباً تسليم هيأت رئيسه كند اين اعتراض در اولين فرصت در مجلس مطرح مي شود و پس از صحبت مخالف و موافق ( هر يك به مدت نيم ساعت ) در صورتي كه مجلس با اكثريت مطلق نمايندگان حاضر به موجه بودن غيبت نماينده مورد بحث رأي دهد ، غيبت موجه شناخته خواهد شد . 
يك نفر از هيأت رئيسه مجلس به عنوان موافق و نماينده مورد بحث به عنوان مخالف براي صحبت حق تقدم خواهند داشت .

تبصره 2 - محاسبه ساعات غيبت در كميسيونها با رؤساي كميسيونها و در جلسات رسمي مجلس با هيأت رئيسه مي باشد و در هر دو صورت اعلان رسمي غيبت با رئيس مجلس خواهد بود .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و چهارم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-