فايل ضميمه :
        طرح يك فوريتي اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار قانون اساسي والحاق دو تبصره به آن، اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.
بررسي : با اصلاحات انجام شده ايرادات شوراي محترم نگهبان رفع شده و طرح مذكور خلاف‌شرع يا قانون اساسي دانسته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-