فايل ضميمه :
        طرح يك فوريتي استفساريه جزء (1-5) قوانين بودجه سال‌هاي 1391 و 1392 كل كشور.
بررسي : خلاف شرع يا قانون اساسي دانسته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-