فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 30450
تاريخ: 14/ 5/ 1371

شوراي محترم نگهبان

در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست تصوير «اساسنامه شركت سهامي حمل و نقل جاده­اي يخچال­دار جمهوري اسلامي ايران» كه در جلسه مورخ 14/ 4/ 1371 هيأت وزيران به تصويب رسيده است جهت اقدام معمول، ارسال مي­گردد. 

								     حسن حبيبي
                                                     معاون اول رئيس جمهور
 
ماده 8 ـ مجمع عمومي مركب از اشخاص زير مي باشد:
1-	وزير راه و ترابري
2-	وزير امور اقتصادي و دارايي
3-	وزير بازرگاني
4-	وزير كشاورزي
5-	معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-