فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 1539/ 21/ 79
تاريخ 20/ 10 /79
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
با سلام
نامه شماره 575/م ق مورخ 31 /6/ 79 ، معاون قضايي قوه قضائيه در خصوص ماده 1210 قانون مدني در جلسه مورخ 4/ 10 /79 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء بشرح زير اعلام مي گردد.
ماده 1210 قانون مدني مربوط به حكم نمودن قاضي دادگاه به حجر است و مربوط به اصل حجر نيست و تبصره 2 آن مربوط به اين است كه اشخاص در چه شرايطي بايد صاحب مال را رشيد بدانند تا اموالش را در اختيار وي قرار دهند بنابراين اصل ماده 1210 خلاف شرع نيست و به تبصره 2 هم نياز هست.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
رونوشت
حجت الاسلام و المسلمين آقاي مرعشي معاون محترم قضائي رئيس قوه قضائيه جهت اطلاع.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-