فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره انتشار : 10508	تاريخ روزنامه رسمي :1360/01/09	

قانون تأمين مبلغ سه ميليارد ريال جهت مصارف ضروري و فوري مخصوصاً 


كمك به مصدومين و جنگ‌زدگان 

مصوب1359/12/05

ماده واحده - به دولت اجازه داده ميشود كه جهت تأمين اعتبار بمنظور مصارف ضروري و فوري مخصوصاً كمك به مصدومين و جنگ‌زدگان از‌محل پنج ميليارد ريال اعتبار مندرج در لايحه قانوني مربوط به تأمين اعتبار براي مبارزه با اعتياد و درمان معتادان مصوب1359/03/19 شوراي انقلاب‌جمهوري اسلامي ايران بشرح زير استفاده نمايد: 

‌الف - مبلغ سه ميليارد (3/000/000/000) ريال از محل موجودي حساب ستاد مبارزه با اعتياد وزارت بهداري نزد بانك مركزي ايران موضوع لايحه‌قانوني مربوط به تأمين اعتبار براي مبارزه با اعتياد و درمان معتادان در اختيار وزارت بهداري قرار ميگيرد كه با رعايت تبصره ۲ از ماده ۶۸ قانون‌محاسبات عمومي به مصارف ضروري و فوري مخصوصاً مصدومين و جنگ‌زدگان برسد. 

ب - مانده اعتبارات پايان سال جاري موضوع اين ماده واحده و اعتبارات موضوع لايحه قانوني مربوط به تأمين اعتبار براي مبارزه با اعتياد و‌درمان معتادان به خزانه برگشت داده نخواهد شد و دولت موظف است اين مبلغ را در بودجه سال ۱۳۶۰ كشور منظور دارد. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه‌شنبه پنجم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است ‌. 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-