فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 59804/ت39970هـ	شماره انتشار : 18460	
تاريخ ابلاغ: 22/ 04/ 1387	تاريخ روزنامه رسمي : 25/ 04/ 1387	

اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك
مصوب 19/ 03/ 1387

هيات وزيران درجلسه مورخ 19/ 3/ 1387 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي ، موضوع نامه شماره 193986/10762هـ/ب مورخ 11/ 12/ 1386تصويب نمود :

اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك ، موضوع تصويب نامه شماره 63509/ت32736هـ مورخ 24/ 10/ 1384 به شرح زير اصلاح مي گردد :

1 - بند ( 3 ) ماده ( 13 ) به شرح زير اصلاح مي گردد : 
3 - " پيشنهاد آيين نامه هاي مالي‘ استخدامي و معاملاتي جهت تصويب در هيات وزيران"

2 - در تبصره ( 2 ) ماده ( 13 ) عبارت " ذيحساب يا مقام مجاز از طرف وي" جايگزين " عبارت " يك نفر ديگر به انتخاب هيات مديره" مي گردد .

3 - متن زير جايگزين بند ( 7 ) ماده ( 18 ) مي گردد : 
" 7 - كمك از وزارت صنايع و معادن و شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با رعايت قوانين و مقررات مربوط " .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 27482/ 30/ 87 مورخ 12/ 4/ 1387 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است .

پرويز داودي 
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-