فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1351
تاريخ: 1363/4/19
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
عطف به نامه شماره 7947/250/د.هـ مورخ 1362/11/10 موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نظر باينكه وضع‌ شوراها از لحاظ حق اتخاذ تصميم برحسب موازين شرعي و قانون اساسي مختلف است. اعلام نظر كلي ميسور نيست و در هر مورد بخصوص بايد با ملاحظه ضوابط شرعي و قانون اساسي بررسي و اظهار نظر شود.ك
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-