فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/11633

تاريخ: 1398/5/26

باسمه تعالي


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 38889/‏598 مورخ 09/‏05/‏1398 و پيرو نامه شمارة 11556/‏102/‏98 مورخ 20/‏05/‏1398؛


طرح تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور


كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 23/‏05/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زير اعلام نظر ميگردد:


1_ در خصوص مقررات اعلامي بانك مركزي، از آن جهت كه مشخص نيست منظور از آنها، احكام تكليفي است يا وضعي (در معناي بطلان معامله) يا اعم از آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_ اطلاق مصوبه نسبت به مصاديق مربوط به قبل از تاريخ 1/‏1/‏1393، در مواردي كه قراردادهاي آنها نيز بر خلاف مقررات اعلامي بانك مركزي باشند و مفاد مقررات اعلامي نيز وضعي (در معناي بطلان معامله) باشد، خلاف موازين شرع است.


3_ در قسمت دوم بند 1 ماده واحده، از آنجايي كه مشخص نيست آيا قراردادهايي كه مشتمل بر جريمههاي قانوني نيز هستند مشمول حكم ذيل اين قسمت ميشود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


4_ در قسمت دوم بند 1 ماده واحده از آنجايي كه مشخص نيست آيا مقصود، انحصار اعتبار در اين قراردادها است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


5_ در خصوص ايراد بند 7 ماده واحده، با توجه به اين كه اصلاحي به عمل نيامده است، ايراد سابق همچنان باقي است.


عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-