فايل ضميمه :
        طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران 

ماده 5 : ماده «38» قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود ... .
بررسي : 1ـ حذف بند 2 ماده 38 اصلاحي 5/ 7/ 1377 زمينه‌ساز تسلط افرادي كه ايمان و تعهد عملي به اسلام ندارند مي‌گردد و لذا خلاف شرع دانسته شد. و رعايت ماده «10» قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مبني بر اين‌كه حسب مورد واجد شرائط مندرج در مواد «111» ، «126» و «147» قانون تجارت مصوب 13/ 2/ 1311 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مغني از بند محذوف نيست.
2ـ حذف بند «5» ماده 38 اصلاحي نيز زمينه‌ساز تسلط افرادي كه در گروه‌هاي محارب بوده و يا مرتكب جرائم ضدامنيت ملي مي‌باشند مي‌گردد و لذا خلاف شرع دانسته شد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-