فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 7/ 0844
تاريخ: 12/ 7/ 1369
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
بســم الله الرحمن الرحيـــم
جناب آقاي دكتر حبيبي معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 65246 مورخ 22/ 6/ 1369 پيرو نامه شماره 750 مورخ 4/ 7/ 1369:
اساسنامه سازمان چاي كشور مصوب هيئت وزيران در جلسه روز 11/ 7/ 1369 شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
اطلاق ماده 17 در مورد قبول سمت هاي غيرموظف مديرعامل و ساير اعضا هيئت مديره در موسسات خيريه مغاير با اصل 141 قانون اساسي شناخته شد.
دبير شوراي نگهبان

محمد محمدي گيلاني
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-