فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 153691/ت53750هـ	شماره انتشار : 20971	
تاريخ ابلاغ: 04 /12 /1395	تاريخ روزنامه رسمي : 15 /12 /1395	

الحاق ماده ( 26 ) به اساسنامه شركت هاي آب منطقه اي همدان ، لرستان ، ايلام ، مركزي ، خراسان شمالي ، اردبيل ، كهگيلويه و بويراحمد ، گلستان ، بوشهر ، سمنان ، قم ، چهارمحال و بختياري ، زنجان ، كردستان ، قزوين و خراسان جنوبي
مصوب 05 /10 /1395

هيأت وزيران در جلسه 5 / 10 / 1395به پيشنهاد شماره 100 / 20 / 36361 / 95 مورخ 22 / 8 / 1395 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان­ ها ، شركت ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377 - تصويب كرد :

متن زير به عنوان ماده ( 26 ) به اساسنامه شركت هاي آب منطقه اي همدان ، لرستان ، ايلام ، مركزي ، خراسان شمالي ، اردبيل ، كهگيلويه و بويراحمد ، گلستان ، بوشهر ، سمنان ، قم ، چهارمحال و بختياري ، زنجان ، كردستان ، قزوين و خراسان جنوبي ، موضوع تصويب نامه هاي شماره 35144 / ت33095هـ ، شماره 35145 / ت33095هـ ، شماره 35146 / ت33095هـ ، شماره 35147 / ت33095هـ ، شماره 35148 / ت33095هـ ، شماره 35149 / ت33095هـ ، شماره 35152 / ت33095هـ ، شمار 35157 / ت33095هـ ، شماره 35174 / ت33095هـ ، شماره 35183 / ت33095هـ ، شماره 35184 / ت33095هـ ، شماره 35185 / ت33095هـ ، شماره 35192 / ت33095هـ ، شماره 35199 / ت33095هـ ، شماره 35205 / ت33095هـ و شماره 35208 / ت33095هـ مورخ 15/6/1384 اضافه مي شود : 
ماده 26 - در صورت انقضاي مدت مديريت عامل ، اقدامات وي تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت .

اين متن به موجب نامه شماره 5430 / 100 / 95 مورخ 28 / 11 / 1395 شوراي نگهبان تأييد شده است .

معاون اول رئيس­ جمهور - اسحاق جهانگيري
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-