فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6/ 0844
تاريخ: 12/ 7/ 1369

شوراي محترم نگهبان
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر حبيبي معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 65246 مورخ 22/ 6/ 69 و پيرو نامه 750 مورخ 4/ 7/ 1369:
اساسنامه صندوق تعاون مصوب هيئت وزيران موضوع در جلسه روز چهارشنبه يازدهم مهر ماه 1369 شوراي نگهبان مطرح و مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

دبير شوراي نگهبان
محمد محمدي گيلاني
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-