فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 95/102/2219

تاريخ: 1395/6/17

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 29811/‏51980 مورخ 12/‏03/‏1395 وپيرو نامه شماره303/‏102/‏95 مورخ 1/‏2/‏1395؛

اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون

مصوب جلسه مورخ بيست ونهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 17/‏06/‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-