فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 96/102/2943
تاريخ: 96/7/27

معاون اول محترم رئيس جمهور

عطف به نامه شمارۀ 54223/83906 مورخ 1396/07/11؛

اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مصوب جلسه مورخ هشتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و شش هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 1396/07/26 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-