فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 1299/ 21 /79
تاريخ:15 /9/ 79
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام
عطف به نامه شماره 2906ه/ب مورخ 16/ 8/ 79:
موضوع ماده (5) مصوبه شماره 21268/ت 22842ه مورخ 24/ 5 /79 هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/ 9/ 79 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء بشرح زير اعلام مي گردد:
با استظهار اينكه قيمت اقساطي هم در متن معامله يعني هنگام فروش قيد مي شود خلاف شرع شناخته نشد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-