فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 22 شهريور 1376
 
كلاسه پرونده: 201/ 72
 
شماره دادنامه: 76/ 81
 
موضوع رأي: ابطال آييننامه مورخ 5/ 12/ 66 شوراي آموزش پزشكي وتخصصي مندرج درصفحه 5 راهنماي آموزش دوره دستياري گروه جراحي ترميمي
 
شاكي: آقاي محمد سلامتيان
 
مقدمه:
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، اجراي آييننامه درمورد خواهان كه قبل از وضع آييننامه دوره تخصصي جراحي ترميمي وپلاستيك رابپايان رسانيده بمرحله اجراء گذارده شده وضوابط مذكور تكليف مالايطاق نموده كه شرعاً قابل اجراء نيست. بنابراين مخالف موازين شرع انوراست. همچنين آييننامه مصوبه وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي كه در خصوص اينجانب عطف بماسبق شده مغاير ماده 4 قانون مدني ايران ميباشد. طبق نامه 29/ 3/ 68 اينجانب اعلام آمادگي جهت شركت درامتحان بورد تخصصي جراحي ترميمي را نمودهام. در اين مرحله مسئولان شوراي آموزش پزشكي وتخصصي عنوان نمودهاند كه بايد امتحان بورد تخصصي جراحي عمومي رابدهم وبعدازآن درامتحان بورد تخصصي جراحي ترميمي شركت نمايم وچون براساس مقررات حاكم وقت شركت دردوره آموزشي وتخصصي جراحي ترميمي منوط به تخصص جراحي عمومي نبوده ومسئولان امر با اطلاع از اين امر اينجانب را درامتحان گزينش جراحي ترميمي شركت دادهاند، واكنون پس ازپايان دوره سه ساله آموزشي وتخصصي رشته جراحي ترميمي باشركت درامتحان بوردتخصصي جراحي ترميمي موافقت نمينمايند. آييننامه مورد ادعا ي خوانده فاقد وجاهت حقوقي ميباشد زيرا مشعر براحراز تخصص همزمان دردورشته مختلف ميباشد وعملاً اجراي آن متعذراست زيرا از دستياري نميتوان انتظار داشت ك ضمن احراز تخصص دريك رشته ديگر احراز تخصص نمايد. مدير كل دفترامور حقوقي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4333/ 9/ف - 27/ 9/ 75 اعلام داشتهاند، شركت دستياران درامتحان نهايي رشته فوق تخصص ترميمي وپلاستيك منوط است به داشتن تخصص جراحي عمومي كه نامبرده فاقد تخصص مربوط ميباشد و چون ايشان دوره مذكوررا گذرانيده بوده بهطور مشروط وارد رشته جراحي پلاستيك وترميمي شده بود، ليكن درامتحانات بورد تخصصي جراحي عمومي موفق نشده است وبدين لحاظ و با درنظرگرفتن ضوابط مربوط حق شركت درامتحان نهايي رشته پلاستيك وترميمي را نداشته است. رشته جراحي پلاستيك وترميمي رشته فوق تخصص است، لذافارغالتحصيلان رشته بايد داراي تخصص جراحي عمومي باشند واين امر خلاف هيچيك از ضوابط قانوني فني وعلمي نميباشد ودرساير رشتههاي فوق تخصصي نيز اين امروجود دارد. باعنايت به مطالب مذكور درخواست رد شكايت مورد استدعاست. دبير محترم فقهاء شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 1190/ 21/ 76 - 19/ 5 /76 اعلام داشتهاند نامه شماره هـ/72/ 201 - 9/ 10/ 75 در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن آييننامه مورخ 5 /12/ 66 شوراي آموزش پزشكي وتخصصي مندرج درصفحه 5 راهنماي آموزش دوره دستياري گروه جراحي ترميمي درجلسه 19/ 5/ 76 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد ومغاير موازين شرع وقانون اساسي شناخته نشد. 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيتالله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. 
راي هيات عمومي: 
نظر به اينكه مصوبه مورد اعتراض به شرح نظريه شماره 1190/ 21/ 76 مورخ 19/ 5/ 76 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته نشده وباعنايت به اختيارات قانوني مراجع صالحه وتعيين ضوابط مربوط به ادامه تحصيل درمقاطع مختلف رشتههاي علوم دانشگاهي و شرايط مربوط به فراغت از تحصيل درهرمقطع تحصيلي و اخذ پايان نامه مربوط نيز خلاف قانون تشخيص نگرديد وموجبي براي ابطال براساس ماده 25 قانون ديوان وجود ندارد. 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-