فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 226ـ ق 
تاريخ: 59/10/9
شوراي محترم نگهبان 
طرح قانوني اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با توجه به مراسله شماره م/40 مورخ 1359/09/25 آن شوراي محترم در جلسه 1359/10/02 كميسيون ارشاد مورد رسيدگي قرار گرفت وگزارش آن به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديد.
گزارش مزبور در جلسه علني 1359/10/08 مجلس شوراي اسلامي مطرح و با اصلاحاتي به تصويب مجلس رسيد كه در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي براي رسيدگي و اظهارنظر مجدد شوراي محترم نگهبان به پيوست ايفاد مي‌گردد.

اكبر هاشمي
رئيس مجلس شوراي اسلامي

متن مصوبه
ماده 1ـ ...
ماده 2ـ نماينده هر يك از قواي سه‌گانه به ترتيب زير تعيين مي‌شود:
الف ـ نماينده قوه قضائيه، به وسيله شوراي عالي قضايي با اكثريت مطلق آرا. 
ب ـ نماينده قوه مجريه، براساس اصل 126 قانون اساسي توسط هيأت دولت تعيين و به اطلاع رئيس جمهوري مي‌رسد.
ج ـ نماينده قوه مقننه، داوطلبان واجد شرايط از مجلس يا به معرفي يكي از نمايندگان از خارج ظرف 5 روز پس از اعلام مجلس خود را به كميسيون ارشاد معرفي و كميسيون اسامي آنان را به مجلس تسليم، يك نفر با اكثريت آرا انتخاب مي‌شود.
تبصره 1ـ مدت تعيين نمايندگان در دوره اول حداكثر 15 روز پس از اعلام مجلس و در دوره‌هاي بعدي 15 روز از انقضاي دوره شوراي سرپرستي مي‌باشد.
تبصره 2ـ هر يك از قواي سه‌گانه يك نفر واجد صلاحيت را به عنوان علي‌البدل نماينده خود تعيين مي‌نمايند.
تبصره 3ـ چنانچه نماينده هر يك از قوا برخلاف خط‌مشي كلي مصوب عمل كند قوه مربوطه او را عزل و تا 15 روز شخص واجد شرايط را تعيين مي‌نمايد.
ماده 4ـ نمايندگان قواي سه‌گانه براي دو سال تعيين مي‌شود.
ماده 5ـ وظايف شوراي سرپرستي.
الف ـ تهيه، تنظيم و تصويب اساسنامه سازمان صدا و سيما و آيين‌نامه داخلي كه در آن همه جهات لازم براي سازماندهي و اداره آن و وظايف و اختيارات هر واحد سازماني و هر عضو مشخص شود.
ب ـ تنظيم خط‌مشي كلي سازمان و اصول برنامه‌ها در جهت نشر اسلام و تقويت ايمان و بالا بردن آگاهي مردم نسبت به معارف اصيل اسلامي و اهداف و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با رعايت كامل موازين اسلامي و قانون اساسي و سياست كلي فرهنگي، اداري، اقتصادي، نظامي و سياست خارجي كشور.
ج ـ بند«ب» بايد ظرف يك ماه از تاريخ تشكيل شوراي سرپرستي تهيه شود و با رعايت اصل 74 قانون اساسي براي بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
د ـ تعيين مديرعامل با اكثريت آرا از افراد خارج از خود و حداكثر ظرف مدت يك ماه مي‌باشد.
ه‍ـ بررسي و تأييد بودجه سالانه كه به وسيله مدير عامل پيشنهاد مي‌شود.
و ـ نظارت مستقيم و فعال بر امور جاري سازمان و برنامه‌ها از جهت انطباق با بند «ب» و حضور حقوقي در سازمان به منظور جوابگويي در برابر مسئوليت‌هاي محوله و اقدام فوري براي جلوگيري از تخلفات و انحرافات از طريق مدير عامل.
ز ـ رسيدگي به شكايات و پاسخ به آن‌ها و اقدام فوري براي رفع نواقص.
ح ـ شوراي سرپرستي بايد اساسنامه سازمان را جهت تصويب نهايي با رعايت اصل 74 قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
طرح قانوني اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر نه ماده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه هشتم دي‌ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-