فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:3748/ 102/ 93
تاريخ:10 /12 /1393
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره80551 /467 مورخ 21 /11/ 1393 و پيرو نامه شماره 3659/ 102 /93 مورخ 04/ 12 /1393
طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 06 /12 /1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل امده نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
1-مسامحه در تنظيم عبارت ماده 13 و تبصره ان،موجب بروز اشكال گرديده است؛چنانچه مجني عليه يا ولي وي حسب مورد جهت استيفاء ديه به ستاد اذن دهند،اشكال مرتفع خواهد شد
2-در ماده 16 و تبصره هاي 1 و 2 ان،علي رغم اصلاحات به عمل امده، ايراد قبلي اين شورا مربوط به وظايف اجرايي، كماكان وجود دارد.
به علاوه عبارت (( اجراي ساير وظايف)) در اين ماده، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
3-در خصوص تبصره هاي 3و4 ماده 16،چون اصلاحي به عمل نيامده است و باتوجه به ايرادات معموله در ماه 16،اشكال سابق اين شورا كماكان وجود دارد.
4-با عنايت به اينكه اشكال ماده 16 رفع نگرديده است،بنابراين ايراد سابق اين شورا در خصوص ماده 19،كماكان به قوت خود باقي است.
5-در ماده 20،قسمت اول ايراد سابق اين شورا،كماكان به قوت خود باقي است.
6-در ماده 23،علي رغم اصلاح به عمل امده،اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-