فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 17/ 11/ 1374
شماره: 55670/ 12331
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،اساسنامه شركت كشتيراني مشتكر ايران و پاكستان كه در جلسه مورخ 8/ 11/ 1374 هيأت وزيران به تصويب رسيده است، جهت اقدام لازم ارسال مي شود.
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 

وزارت بازرگاني
هيات وزيران در جلسه مورخ 8/ 11/ 1374 بنابه پيشنهاد شماره 51690 مورخ 23/ 12/ 1371 وزارت بازرگاني و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون تأسيس شركت كشتيراني ايران و پاكستان-مصوب 1371-اساسنامه شركت ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: 
اساسنامه شركت كشتيراني ايران و پاكستان
فصل اول-نام، موضوع ، مركز اصلي و مدت شركت 
ماده 1-نام شركت عبارت است از " شركت كشتيراني ايران و پاكستان(سهامي خاص)" كه بر طبق لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت-مصوب سال 1347-، مفاد اين اساسنامه و ساير قوانين و مققرات مربوط اداره مي شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-