فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 293577/ 45923 
تاريخ: 21/ 12/ 1389

شوراي محترم نگهبان
بازگشت به نامه شماره 41467/ 30/ 89 مورخ 20/ 11/ 1389، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو كه در جلسه مورخ 15/ 12/ 1389 هيئت وزيران تصويب شده است به شرح زير براي اقدام معمول ارسال مي­گردد:
الف ـ بند (2) ماده (8) به شرح زير اصلاح مي­شود:
1-	پيشنهاد تصويب، اصلاح و تغيير اساسنامه سازمان و شركتهاي تابع به هيئت وزيران با رعايت اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ بند (7) ماده (8) به شرح زير اصلاح مي­شود:
7ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه و پيشنهاد آن جهت تصويب هيئت وزيران با رعايت اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ج ـ بند (12) ماده (8) به شرح زير اصلاح مي­شود:
12­ـ پيشنهاد ميزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو جهت تصويب هيئت وزيران.
د ـ بند (10) ماده (17) به شرح زير اصلاح مي­شود:
10ـ تشكيل يا انحلال شركتهاي فرعي براساس موازين قانوني با تصويب مجمع عمومي.
هـ ـ ماده (27) حذف مي­شود.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-