فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 2218 ـ ك ـ ر ـ41
تاريخ: 23/ 7/ 1362
حضور محترم آيات عظام فقهاى معظم شوراى نگهبان
با سلام؛
 احتراما به استحضار مى‏رساند سازمان اوقاف دادخواستى به ديوان عدالت ادارى تسليم نموده و ابطال ماده 55 آيين‏نامه اجرايى قانون اراضى شهرى مصوب 30/ 3/ 1361 هيأت وزيران را درخواست كرده كه بايد طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى مصوب بهمن ماه 1360 در هيأت عمومى ديوان رسيدگى شود و چون نمايندگان سازمان اوقاف در جلسه مورخ 18/ 7/ 62 هيأت عمومى ديوان اظهار نموده‏اند كه ماده 55 آيين‏نامه مزبور بر خلاف شرع مى‏باشد لذا خواهشمند است نظريه آن فقهاى معظم در مورد شرعى يا غيرشرعى بودن ماده 55 آيين‏نامه اجرايى قانون اراضى شهرى به ديوان عدالت ادارى اعلام شود.
رئيس كل ديوان عدالت ادارى
غلامرضا رضوانى
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-