فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 8447/ 30/ 83
تاريخ: 19/ 6/ 1383

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 30597/ 31225 مورخ 7/ 6/ 1383؛
اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد
مصوب جلسه مورخ يكم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/ 6/ 1383 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-