فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

تاريخ: 96/102/1932

شماره: 1396/4/31

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 30736/‏142 مورخ 21/‏04/‏1396؛

طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي

مصوب جلسه مورخ چهاردهم تير ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 28/‏04/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

1- اطلاق ماده 1، با توجه به حمايت‌هايي كه در اين مصوبه مقرر گرديد به عمل آيد، چون شامل مواردي از صنايع دستي مي‌شود كه حرام است، خلاف موازين شرع شناخته شد و بايد مصوبه مقيد به رعايت موازين شرعي گردد.

2- در تبصره 1 ماده 2، تسري اجراي اين قانون به ابتداي اجراي قانون بيمه اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) مصوب 18/‏05/‏1388 چون موجب افزايش هزينه عمومي مي‌شود، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. همچنين تبصره 3 اين ماده، مبنياً به ايراد مذكور واجد اشكال است. به‌علاوه تبصره 2 اين ماده، نيز مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

3- ماده 8، چون موجب افزايش هزينه عمومي مي‌شود، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

4- ماده 13، چون موجب كاهش درآمد عمومي مي‌شود، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

5- ماده 15، عموم رسيدگي‌ به تخلفات چون تصويب آن شامل ضوابط مربوط به رسيدگي به تخلفات نيز مي‌گردد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-