فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 96/102/1467

تاريخ: 1396/3/25

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 20527/‏73 مورخ 20/‏03/‏1396؛

لايحه مجازات استفاده كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

مصوب جلسه مورخ دهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 24/‏03/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-