فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 6/ 8/ 1374
شماره: 30699/ 15134
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،به پيوست متن اصلاحي آيين نامه نحوه اداره صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي و اساسنامه مربوط به آن  كه در جلسه مورخ 30/ 7/ 1374 هيأت وزيران به تصويب رسيده است، جهت اقدام لازم ارسال مي شود.
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 

وزارت كار و امور اجتماعي 
هيات وزيران در جلسه مورخ 30/ 7/ 1374 بنابه پيشنهاد شماره 3361/ص/10/و مورخ 23/ 2/ 1374 وزارت جهاد سازندگي تصويب نمود:
آيين نامه نحوه اداره صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي و اساسنامه مربوط به آن، موضوع تصويبنامه شماره 52/ت574ه مورخ 24/ 1/ 1371 در موارد زير اصلاح مي شود: 
1-	با الحاق بند(6)به ماده (9)، وزير جهاد سازندگي به اعضاي مجمع عمومي صندوق فوق، اضافه مي شود. 
2-	متن زير به عنوان تبصره به ماده (13) الحاق مي شود:
"تبصره-جلسات مجمع عمومي با حضور  اعضاء رسميت يافته و آراي آن با تصويب اكثريت اعضاي حاضر معتبر است."
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-