فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        نظريه شوراي نگهبان
شماره: 0671/ 21 /75
تاريخ: 6 /5 /75
مديرعامل محترم بانك صادرات ايران

با سلام و احترام؛
عطف به نامههاي شماره 1211 /33 مورخ 4 /2/ 75 و 2865/ 33/ 170/م مورخ 6 /3/ 75 اداره حقوقي آن بانك اشعار ميدارد:
موضوع سؤال در جلسه مورخ 4 /5 /75 حضرات آيات فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد و نظر آقايان عظام بدين شرح اعلام ميگردد:
در صورتي كه بانك با مادري كه به نام فرزند صغيرش حساب باز كرده و طبق تبصره مورد بحث قراردادي منعقد كرد تا سن 18 سال فقط او ميتواند برداشت كند. قرارداد محترم و جايزه هم همين حكم را دارد مگر آنكه ثابت شود پولي كه به حساب واريز شده از خود فرزند بوده است.
مديركل نهاد شوراي نگهبان
حسن گنجي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-