فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 90/30/43960

تاريخ: 1390/7/6

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 118877/‏46806 مورخ 13/‏06/‏1390؛

اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌‌اي ايران

مصوب جلسه مورخ بيست و سوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود هيأت وزيران، در جلسه مورخ 06/‏07/‏1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-