فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 82/30/6359
تاريخ: 1382/10/25
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه‏هاي شماره 76472 مورخ 1382/10/21و شماره 60685 مورخ 1382/8/27 و شماره 37489/ 16 مورخ 1382/5/29 و شماره 10837 مورخ 1382/2/22 و پيرو نامه‏هاي شماره 82/30/5906مورخ 1382/9/15 و شماره 82/30/5796 مورخ 1382/9/4و شماره 82/31/4160 مورخ 1382/6/16 و شماره 82/30/4045مورخ 1382/6/6 و شماره 82/30/3168مورخ 1382/3/12و شماره 82/30/3034مورخ 1382/2/31؛ «طرح تجارت الكترونيكي»كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هفدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ1382/10/24شوراي نگهبان مطرح شد كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-