فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5609/ 21/ 78
تاريخ: 13/ 8/ 78

معاون اول محترم رياست جمهوري

با سلام
عطف به نامه شماره 42511/ 21670 مورخ 5/ 8/ 87؛
اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، مصوب جلسه مورخ 25/ 7/ 1378 هيئت وزيران در جلسه 12/ 8/ 1378 شوراي نگهبان مطرح شد و خلاف موازين شرع يا قانون اساسي شناخته نشد.

دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-