فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 69752
تاريخ: 25/ 12/ 1372

شوراي محترم نگهبان

در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست تصوير اصلاح اساسنامه شركت مهندسي فرودگاه هاي كشور كه در جلسه مورخ 8/ 12/ 1372 هيأت وزيران به تصويب رسيده است جهت اقدام معمول ارسال مي­گردد. 

								     حسن حبيبي
                                                     معاون اول رئيس جمهور
وزارت راه و ترابري

هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/ 12/ 1372 بنا به پيشنهاد شماره 11/ 12261 مورخ 10/ 9/ 1372 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (2) ماده (5) قانون اصلاح ماده (5) «قانون هواپيمايي كشوري مصوب تيرماه 1328» ـ مصوب 1367 ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت مهندسي فرودگاه­هاي كشور (موضوع تصويب­نامه شماره 112722/ ت 173 ك مورخ 14/ 9/ 1369) به شرح زير اصلاح مي­شود:
1-	در مقدمه و عنوان اساسنامه، از عبارت «اساسنامه شركت مهندسي فرودگاه­هاي كشور» كلمه «مهندسي» حذف مي­گردد.
2-	ماده (1) به شرح زير اصلاح مي­گردد:
«به منظور اداره، نگهداري، توسعه و تجهيز فرودگاه­هاي كشور، شركت فرودگاه­هاي كشور كه از اين به بعد اختصاراً» «شركت» ناميده مي­شود براساس تبصره (1) ماده (5) اصلاحي قانون هواپيمايي كشوري (موضوع قانون مصوب 25/ 1/ 1367) تشكيل مي­گردد و طبق مقررات اين اساسنامه و اصول بازرگاني اداره خواهد شد.»
3-	متن زير به عنوان تبصره به ماده (1) اضافه مي­گردد:
«شركت مي­تواند قسمت از امور مربوط به اداره، نگهداري، توسعه و تجهيز فرودگاه­ها را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ذي­صلاح و واجد شرايط تحت ضوابط سازمان هواپيمايي كشوري به طور موقت واگذار نمايد.»
4-	بند (3) از ماده (5) به شرح زير اصلاح مي­شود:
«انعقاد قرارداد با مؤسسات و اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي و خارجي در زمينه ارائه خدمات مربوط به اداره، نگهداري، توسعه و تجهيز فرودگاه­ها يا خدمات مشاوره­اي.»
5-	در بند (4) ماده (5) كلمه «عمليات» حذف مي­گردد و كلمه «وظايف» جايگزين آن مي­گردد.
7- عبارت زير را به عنوان بند (6) به ماده (5) اضافه مي­شود و شماره بند (6) همين ماده به (7) تغيير مي­يابد:
«مشاركت يا واگذاري در اداره و ايجاد مؤسسات خدماتي و تجاري، مانند هتل­هاي فرودگاهي، فروشگاه­هاي آزاد، پاركينگ، رستوران و نظاير آن و خدمات فرودگاهي بار و مسافر در محدوده فرودگاه­ها».
8-	عبارت «يا خارج آن» پس از عبارت «اعضاي هيأت مديره» به تبصره ماده (13) اضافه مي­گردد.
9-	تبصره ماده (14) حذف مي­شود.
10-	متن ماده (15) به شرح زير تغيير مي­يابد:
«مديرعامل مي­تواند به مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيأت مديره، قائم مقام، معاونان يا كارمندان شركت تفويض كند و به آنان حق امضا از طرف شركت بدهد، همچنين مي­تواند در غياب خود تمام اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيئت مديره، قائم مقام، يا معاونان واگذار نمايد، ولي كليه چك­ها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور با امضاي مشترك مديرعامل و رئيس هيئت مديره يا دو نفر كه مديرعامل با تأييد رئيس هيأت مديره حق امضا به آنان تفويض كرده است معتبر خواهد بود.»
اصلاحات موضوع اين تصويب نامه به موجب نامه شماره 	  مورخ 		شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-