فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريكا عليه ايران و اتباع ايراني

مصوب 28/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1395

درباره‌ي قانون

«طرح الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريكا عليه ايران و اتباع ايراني» توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با قيد دو فوريت به مجلس تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح بيان شده است: آمريكاييها اقدامات ظالمانهاي را براي تصاحب اموال و داراييهاي بلوكهشدهي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور تدارك ديدهاند و درصدد هستند با بهانههاي واهي، مابقي اين داراييها را با صدور احكام فرمايشي در دادگاهها به نفع خود مصادره كنند. متأسفانه جمهوري اسلامي ايران تاكنون در برابر اين اقدامات ظالمانهي آمريكاييها اقدام قابل توجهي انجام نداده است و روز به روز به تعداد اين احكام و تصويب آن‌‌ها در كنگره افزوده ميشود. أخذ غرامت براي هريك از جاسوسان آمريكايي كه بدون محاكمه، عليرغم مدارك مستند جاسوسي، براساس توافقنامهي الجزاير آزاد شدند و بدتر از آن پرداخت غرامت و خسارت بيش از دو ميليارد دلاري به اتهام واهي و دروغين حمايت جمهوري اسلامي ايران در بمبگذاريهاي سالهاي 1983 و 1996 در لبنان و عربستان ايجاب ميكند كه دولت با توجه به اعلام حمايت و همكاريهاي صريح آمريكاييها از جنايات و خسارتهايي كه تاكنون بر جمهوري اسلامي ايران وارد شده است در اقدامي متقابل جهت استيفاي حقوق ملت ايران اقدام لازم و قاطع به عمل آورد. كودتاي 28 مرداد و حمايت آمريكا از جنگ صدام با ايران، حمايت از دولت خون‌ريز عربستان و حمايت مستقيم از شهادت 17000 نفر قرباني تروريسم كه سردمداران آن‌ها هماكنون تحت حمايت دولت و كنگرهي آمريكا ميباشند، سند زندهي دفاع آمريكا از تروريستهايي است كه متأسفانه اقدام جدي در اين موارد و ديگر مواردي كه در متن طرح به آنها اشاره گرديده به عمل نيامده است. بنابراين ضروري است دولت جمهوري اسلامي ايران اقدامات حقوقي لازم را جهت استيفاي حقوق ملت ايران در موارد مذكور كه بخشي از مواردي است كه با حمايت و يا همدستي و چراغ سبز آمريكا صورت گرفته است به عمل آورد. لذا اين طرح با قيد دوفوريت تقديم مي‌گردد.

دو فوريت بررسي اين طرح در جلسه‌ي علني مورخ 26/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1395 مجلس، به تصويب نمايندگان رسيد و جهت بررسي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه اين كميسيون در نهايت، مفاد اين طرح را به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 28/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1395 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 12182/‏‌‌‌695 مورخ 29/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 29/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1395، پس از بحث و بررسي، اين مصوبه را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 597/‏‌‌‌102/‏‌‌‌95 مورخ 29/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 28/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1395

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 29/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1395

 ماده ۱- به منظور استيفاي حقوق ملت ايران، دولت موظف است رأساً يا از طريق حمايت از اشخاص و اتباع جمهوري اسلامي ايران، اقدامات مقتضي از جمله اقدامات حقوقي را جهت جبران خسارت و اخذ غرامت كامل از دولت ايالات متحده آمريكا به جهت نقش اين كشور در موارد زير به عمل آورد:

۱- خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

۲- ...

 ديدگاه عدم مغايرت

هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص طرح الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريكا عليه ايران و اتباع ايراني مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-