فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 509/21/79
تاريخ: 11/ 3/ 1379

معاون اول محترم رئيس جمهور
با سلام
عطف به نامه شماره 8902/ 20211 مورخ 7/ 3/ 1379؛
اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه الكترونيك
مصوب جلسه مورخ چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/ 3/ 1379 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-