فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ 3/ 5/ 1373
شماره 21231
شوراي محترم نگهبان
	در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست "اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي" كه در جلسه مورخ 19/ 4/ 1373 هيات وزيران به تصويب رسيد است براي اقدام معمول ارسال مي‌شود.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور

وزارت كشاورزي-وزارت جهاد سازندگي
سازمان امور اداري و استخدامي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 19/ 4/ 1373 بنا به پيشنهاد شماره 1892/ 63 مورخ 17/ 8/ 1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره 3 ماده واحده "قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي" -مصوب 1369-تصويب نمود:
	شركتهاي “پخش كود شيميايي و توليد سم" و "توليد، تهيه و توزيع بذر و نهال" در هم ادغام ميگردد و شركت جديد تحت عنوان شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي با اساسنامه زير ايجاد مي‌شود:
	ماده1- نام شركت "شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي" ميباشد كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي‌شود.
	ماده2- شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق اين اساسنامه و اصول بازرگاني و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره مي­شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-