فايل ضميمه :
        اصلاح اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي كه در جلسه مورخ 8/ 11 /1391 هيأت وزيران به تصويب رسيده است.
بررسي: اصلاح مذكور خلاف شرع دانسته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-