فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

اصلاح اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران

درباره‌ي اساسنامه

هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد بند (9) ماده (10) اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران مصوب 15/‏9/‏1368، «اصلاح اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران» را بنا به پيشنهاد شماره 26651/‏62 مورخ 25/‏2/‏1400 وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه‌ي مورخ 19/‏3/‏1400 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 30610/‏58810 مورخ 22/‏3/‏1400 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 14/‏5/‏1400، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 27091/‏102 مورخ 16/‏5/‏1400 به هيئت وزيران اعلام كرد.

تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 19/‏3/‏1400

تاريخ نظر شوراي نگهبان: 16/‏5/‏1400

«نظرات استدلالي شوراي نگهبان در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران»


هيئت وزيران در جلسه 19/‏3/‏1400 به پيشنهاد شماره 26651/‏62 مورخ 25/‏2/‏1400 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي بند (9) ماده (10) اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران - مصوب 1368-[1] تصويب كرد:

ماده (۳) اصلاحي اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران،[2] موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۰۳۶۷/‏ت۵۱۵۷۰ه مورخ 1/‏2/‏1394 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده ۳- سرمايه شركت مبلغ يكصد و هشتاد و نه هزار و سي و دو ميليارد (000/‏000/‏000/‏032/‏189) ريال است كه به هجده هزار و نهصد و سه ميليون و دويست هزار (000/‏200/‏903/‏18) سهم ده هزار (000/‏10) ريالي با‌نام تقسيم شده است و كليه سهام متعلق به دولت مي‌باشد و غيرقابل انتقال است. افزايش سرمايه يادشده از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها تأمين شده است.

ديدگاه عدم مغايرت

با توجه به اينكه اساسنامه‌ي حاضر تنها افزايش سرمايه‌ي شركت نسبت به ميزان مذكور در اساسنامه‌ي سابق را مقرر كرده است، هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

=================================================================

[1]. ماده (10) اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران مصوب 15/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1368 هيئت وزيران: «ماده 10- وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:

1- ...

9- پيشنهاد تغييرات سرمايه شركت به هيئت وزيران .

10- ...»

[2]. ماده (۳) اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران مصوب 15/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1368 هيئت وزيران: «ماده 3- (اصلاحي 6/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1393 هيئت وزيران) سرمايه شركت مبلغ سي و چهار هزار و دويست و چهل و يك ميليارد (000/‏‏‌‌000/‏‏‌‌000/‏‏‌‌241/‏‏‌‌34) ريال است كه به سه هزار و چهارصد و بيست و چهار ميليون و يكصد هزار (000/‏‏‌‌100/‏‏‌‌424/‏‏‌‌3) سهم ده هزار (000/‏‏‌‌10) ريالي بانام تقسيم شده است و كليه سهام متعلق به دولت مي‌باشد و غيرقابل انتقال است. افزايش سرمايه يادشده از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها تأمين شده است.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-