فايل ضميمه :
        لايحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان محيط‌زيست در ارتباط با جرائم ‌زيست‌محيطي
مقدمه
«لايحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان محيط‌زيست در ارتباط با جرائم ‌زيست‌محيطي» كه در تاريخ ۲۱/ ۵ /۱۳۹۱، اعلام‌وصول شده بود در جلسۀ علني مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و براساس اصل ۹۴ قانون‌اساسي جهت انطباق با موازين شرع و قانون‌اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. در ادامه اين مصوبه بررسي مي‌شود.
بررسي و تبيين
۱. «قانون نحوۀ جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان محيط‌زيست در ارتباط با جرائم ‌زيست‌محيطي» مصوب ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۴، در وضعيت كنوني صرفاً شامل «كاركنان سازمان حفاظت محيط‌زيست» مي‌شود و «مخبران» جرائم ‌زيست‌محيطي مشمول مزاياي اين قانون نمي‌شوند. حال اين لايحه قصد دارد با اصلاح ماده‌واحدۀ قانون مذكور و تبصرۀ آن، «مخبران» را نيز مشمول اين قانون و حمايت‌هاي ناشي از آن كند.
درخصوص اين مصوبه نكته لازم‌به‌ذكري كه وجود دارد اين است كه در تبصرۀ اصلاحيِ ماده‌واحده مقرر شده است كه «ميزان» پرداخت «خسارت» و «ديۀ» پرداختي به مخبران، در آيين‌نامۀ مصوب هيئت‌وزيران تعيين شود؛ حال‌آنكه تعيين «ميزان» خسارت و به‌ويژه «ديه»، ماهيت تقنيني داشته و در قانون معين مي‌شود و لذا اطلاق تبصرۀ اصلاحيِ ماده‌واحده درصورتي‌كه نافي قوانين و ضوابط عام حاكم بر اين امور باشد از جهت تفويض آن به هيئت‌وزيران مغاير اصل ۸۵ قانون‌اساسي است و بايد به قوانين مربوط، از جمله «قانون مجازات اسلامي»، مقيد شود.
۲. تذكر: با افزوده‌شدن عبارت «و مخبران» بعد از واژۀ «متصديان كشف» در ماده‌واحدۀ قانون، عبارت ماده‌واحدۀ قانون ايراد ويرايشي پيدا مي‌كند و به‌صورت «مأموران و متصديان كشف و مخبران و تعقيب جرائم زيست‌محيطي» درمي‌آيد؛ لذا بند «1» ماده‌واحدۀ اين لايحه بايد به اين صورت اصلاح شود كه عبارت «و مخبران» بعد از واژۀ «تعقيب» در ماده‌واحدۀ قانون افزوده شود تا عبارت ماده‌واحدۀ قانون به‌صورت «مأموران و متصديان كشف و تعقيب و مخبران جرائم زيست‌محيطي» درآيد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-