فايل ضميمه :
        4ـ طرح دوفوريتي الزام دولت به هزينه‌كرد اعتبار مربوط به افزايش بيست ريال به قيمت گاز بر اساس بند(و) تبصرة(11) قانون بودجة سال 1386 كل كشور جهت گازرساني به روستاها

با عنايت به اقدام مجلس به جايگزيني عبارت «وزارت نفت» به جاي واژة «شركت ملي گاز ايران» ايراد قبلي شوراي محترم نگهبان، به نظر، مرتفع مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-