فايل ضميمه :
        طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي.
ماده 1 : ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع ... .
بررسي : اطلاق جبران نمودن خسارت وارده به مصرف كننده از جهت شمول نسبت به فرضي كه مصرف‌كننده با احتمال وجود ضرر اقدام به مصرف نموده است - و چه بسا خود سبب اقوي باشد- خلاف‌شرع مي‌باشد. (3 رأي از 8 رأي)
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه چنين اطلاقي وجود ندارد و فرض ماده در جايي است كه شخص بر اساس اطلاع و تبليغ نادرست انجام شده اقدام به مصرف نموده است.

ماده 1 تبصره : انتشارات تبليغات موضوع اين قانون ... .
بررسي : اطلاق مجازات نمودن مديرمسئول از جهت شمول نسبت به فرضي كه مديرمسئول به وظيفه خود عمل نموده و مع‌ذلك به خلاف بودن اين تبليغ پي نبرده است خلاف شرع مي‌باشد. (اكثر اعضاء)
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-