فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 21911/ 30/ 86	
تاريخ: 18/ 4/ 1386

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 31898/ 37313 مورخ 2/ 4/ 1386؛
اصلاح اساسنامه شركت كارگزاري سهام عد الت (سهامي خاص)
مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/ 4/ 1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-