فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 19009/ 31244
تاريخ: 30/ 3/ 1384
اساسنامه سازمان فضايي ايران

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست اساسنامه سازمان فضايي ايران، كه در جلسه مورخ 22/ 3/ 1384 هيئت وزيران به تصويب رسيده است براي اقدام معمول ارسال مي­شود.
										 محمدرضا عارف
									       معاون اول رئيس جمهور

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/ 3/ 1384 بنا به پيشنهاد شماره 14310/ 100 مورخ 19/ 5/ 1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد ماده (9) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب 1382 ـ اساسنامه سازمان فضايي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ به منظور انجام مصوبات شوراي عالي فضايي كشور و امور مطالعاتي، پژوهشي، طراحي، مهندسي و اجرا در زمينه فناوري­هاي خدمات فضايي و سنجش از راه دور و تقويت شبكه­هاي ارتباطي و فناوري فضايي در داخل و خارج از كشور و تجميع فعاليت­هاي حاكميتي مركز سنجش از راه دور ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان فضايي ايران كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي­شود، با استفاده از امكانات و نيروي انساني اداره كل طرح و مهندسي و نصب ارتباطات ماهواره­اي و اداره كل نگهداري ارتباطات ماهواره­اي شركت مخابرات ايران تشكيل مي­گردد.
ماده 2ـ سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و به صورت مؤسسه دولتي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اداره مي­شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-