فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 94/102/5829
تاريخ: 94/12/13

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شمارۀ 51376/109386 مورخ 1394/08/20؛
اصلاح اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك(شركت مادرتخصصي) مصوب جلسه مورخ سيزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 1394/12/13 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

_ نظر به اينكه طبق بند (ب) ماده 151 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك(شركت مادرتخصصي) به صندوق حمايت از صنايع نوين تغيير نام يافته و مقرر شده است اساسنامه آن توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب گردد، بنابراين مصوبه مرقوم مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.


محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-