فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 6655 
تاريخ 12/ 5/ 1373
معاون اول محترم رياست جمهوري
عطف به نامه شماره 21231 مورخ 3/ 5/ 1373:
اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي كه در جلسه مورخ 19/ 4/ 1373 به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده است در جلسه مورخ 12/ 5/ 1373 شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-