فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 1168
تاريخ:17/ 8/ 1374

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 49584/ 15144 مورخ 9/ 8/ 1374:
اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ايران كه در جلسه مورخ 23/7/1374 به تصويب هيئت وزيران رسيده است در جنبه مورخ 17/ 8/ 1374 شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا بدين شرح اعلام مي گردد:
بندهاي 2و 13 ماده 13 از اين جهت كه اصلاح و تغيير اساسنامه را به مجمع عمومي واگذار نموده است مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد و بند 11 ماده 17 نيز مبتني بر بندهاي 2و 13 ماده 13 مغاير اصل مذكور شناخته شد.
قائم مقام دبير شوراي
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-