فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 107726/ت50348هـ	شماره انتشار : 20323	
تاريخ ابلاغ: 16/ 09/ 1393	تاريخ روزنامه رسمي : 20/09/ 1393	

اصلاح ماده ( 6 ) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي خوزستان
مصوب 23/ 07/ 1393

هيئت وزيران در جلسه 23/ 7/ 1393 به پيشنهاد شماره 100/ 20/ 51593/ 92 مورخ 17/ 12/ 1392 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها ، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377 - تصويب كرد :

متن زير جايگزين ماده ( 6 ) اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان موضوع تصويب نامه شماره 84949/ت44692هـ مورخ 2/ 5/ 1391 مي شود : 
ماده 6 - سرمايه شركت مبلغ يكصد و پنج هزار و يكصد و شصت و پنج ميليارد و چهارصد و هفتاد و چهارميليون و ششصد هزار ( 000/ 600/ 474/ 165/ 105 ) ريال است كه به ده ميليارد و پانصد و شانزده ميليون و پانصد و چهل و هفت هزار و چهارصد و شصت ( 460/ 547/ 516/ 10 ) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران است . افزايش سرمايه ياد شده از محل تجديد ارزيابي دارايي ها و انتقال حساب سد و نيروگاه كارون سه از شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران و عوارض دريافتي ناشي از اجراي تبصره ( 27 ) قوانين بودجه سال هاي 1376 الي 1378 و بند ( هـ ) تبصره ( 19 ) قانون برنامه دوم توسعه تأمين شده است .

اين متن به موجب نامه شماره 2625/ 102/ 93 مورخ 3/ 9/ 1393 شوراي نگهبان تأييد شده است .

اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-