فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1432/ 21/ 79
تاريخ: 5/ 10/ 79

معاون اول محترم رئيس جمهور
با سلام
عطف به نامه شماره 41274/ 23767 مورخ 16/ 9 /1379؛
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن مصوب جلسه مورخ 2/ 9/ 1379 هيئت وزيران، در جلسه مورخ 4/ 10/ 79 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-