فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 3250/ 21 /77
تاريخ : 26 /5 /77
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

باسلام،
عطف به نامه شماره 1976/هـ/ب مورخ 5 /5 /77 موضوع تجويز پرداخت وام با نرخ سود 20% برابر آيين­نامه اجرايي تبصره 40 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي.
در جلسه مورخ 25 /5 /77 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد و نظر آقايان فقهاء بدين شرح اعلام مي­گردد:
تعيين بهره براي وام ربا و خلاف شرع است.

دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-