فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    تاريخ : 15 ارديبهشت 1382
شماره: 11146/ ت

حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي 
رئيس محترم قوه قضائيه 
سلام عليكم
به پيوست نامه آقاي نورا.... طاهري ارسال و باستحضار ميرساند عليرغم دستور مساعدت حضرتعالي كه منجر به احقاق حق در خصوص كشاورزان قائن مي‌گديد متاسفانه اخيراً هيئت عمومي ديوانعالي كشور بموجب راي شماره 236 مورخه 2 /8/ 81 آراء كميسيون ماده واحده حل اختلاف اراضي موضوع ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور را قطعي اعلام كرده است و بر اين اساس دادگاه‌ها شكايات مردم را نمي‌پذيرند كه در اين بين حقوق زيادي از مردم ضايع ميگردد دستور فرمائيد رسيدگي و احقاق حق گردد.
.

                    موسي قرباني
                        نماينده قائنات
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-